Khóa học Pre-Intermediate

Đầu vào: Tương đương 3.0 IELTS

Đầu ra: Tương đương 4.0 – 4.5 IELTS

Thời lượng học: 03h/buổi

Tổng thời gian: 90h

Thời gian học: 02 buổi/tuần